Yael Naim - Bloco 1

Show para a TV Sesc

 

Yael Naim - Bloco 2

 

Yael Naim - Bloco 3